کد
جعبه ابزار مهر PT22
تعداد در کارتن
2 عدد
قیمت
2,388,000 ریال
ابعاد
 546x310x310mm
کد
جعبه ابزار مهرPT16
تعداد در کارتن
6 عدد
قیمت
832,000 ریال
ابعاد
 413x212x186mm
کد
جعبه ابزار مهرPT13
تعداد در کارتن
9 عدد
قیمت
485,000 ریال
ابعاد
 320x155x139mm
کد
جعبه ابزار مهر ORG4
تعداد در کارتن
12 عدد
قیمت
725,000 ریال
ابعاد
 140x107x32mm
کد
جعبه ابزار مهر MT22
تعداد در کارتن
2 عدد
قیمت
2,568,000 ریال
ابعاد
 546x310x310mm
کد
جعبه ابزار مهر MT16
تعداد در کارتن
6 عدد
قیمت
1.012.000 ریال
ابعاد
 413x212x186mm
کد
جعبه ابزار مهر MT13
تعداد در کارتن
9 عدد
قیمت
575,000 ریال
ابعاد
 320x155x139mm
کد
جعبه ابزار مهر JPT22
تعداد در کارتن
2 عدد
قیمت
2,603,000 ریال
ابعاد
 546x310x388mm
کد
جعبه ابزار مهر JPT16
تعداد در کارتن
6 عدد
قیمت
1.007.000 ریال
ابعاد
 320X155X187mm
کد
جعبه ابزار مهر JPT13
تعداد در کارتن
9 عدد
قیمت
553,000 ریال
ابعاد
 320X155X187mm
کد
جعبه ابزار مهر JMT22
تعداد در کارتن
2 عدد
قیمت
2,783,000 ریال
ابعاد
 546x310x385mm
کد
جعبه ابزار مهر JMT16
تعداد در کارتن
6 عدد
قیمت
1.187.000 ریال
ابعاد
 413x212x244mm
کد
جعبه ابزار مهر JMT13
تعداد در کارتن
9 عدد
قیمت
643,000 ریال
ابعاد
 320x155x187mm
کد
مهر باکس H14
تعداد در کارتن
9 عدد
قیمت
875,000 ریال
ابعاد
 350x180x180mm
کد
جعبه دریل مدل مهر
تعداد در کارتن
6 عدد
قیمت
963,000 ریال
ابعاد
 320x320x140mm
کد
co16
تعداد در کارتن
6 عدد
قیمت
807,000 ریال
ابعاد
 410x209x195mm
کد
ارتشی
تعداد در کارتن
6 عدد
قیمت
780.000 ریال
ابعاد
کد
Z-503
تعداد در کارتن
1 عدد
قیمت
2,520,000 ریال
ابعاد
طول 50cm
کد
z-403
تعداد در کارتن
1 عدد
قیمت
2.150.000 ریال
ابعاد
طول 40cm
کد
z-303
تعداد در کارتن
1 عدد
قیمت
1.950.000 ریال
ابعاد
طول 30cm
کد
z-302
تعداد در کارتن
یک عدد
قیمت
1,560,000 ریال
ابعاد
طول 30cm
کد :
z-402
تعداد در کارتن
یک عدد
قیمت
1,790,000 ریال
ابعاد
طول 40cm
کد
z-502
تعداد در کارتن
1 عدد
قیمت
2,150,000 ریال
ابعاد
طول 50cm
کد
z-501
تعداد در کارتن
2 عدد
قیمت
1,210,000 ریال
ابعاد
طول 50 سانتیمتر
کد
z-401
تعداد در کارتن
یک عدد
قیمت
1.110.000 ریال
ابعاد
طول 40cm
کد
z-301
تعداد در کارتن
دو عدد
قیمت
890,000 ریال
ابعاد
طول 30cm
قیمت
900,000 ریال
تعداد در کارتن
6 عدد
ابعاد
000
قیمت سایز کوچک (قرمز)
500,000 ریال
قیمت سایز بزرگ(سبز)
700,000 ریال
ابعاد
000